Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

สารกรองทราย

เป็นทรายและกรวด (Sand and Gravel)ที่ใช้สำหรับกรองน้ำ คุณภาพสูง คัดขนาดอย่างดี ไม่มีหินปูน(Limestone) มีเนื้ออ่อน และละลายน้ำได้ดี 

*หมายเหตุ : มีหลายขนาดความละเอียดขึ้นกับความต้องการของลูกค้า

สารกรองทราย

หน้าที่หลักของทราย คือ การกรองความขุ่นของน้ำ(Turpid water) โดยการเรียงขนาดความละเอียดทรายที่ใช้ จะเป็นทรายซิลิกา แต่บางกรณีจะไม่ใช้ เพราะ ซิลิกาจะละลายน้ำเกิดปัญหาต่อไปในการใช้งาน นอกจากนี้ทรายและกรวดที่ใช้สำหรับกรองย้ำต้องไม่มีหินปูน(Limestone)ซึ่งมีเนื้ออ่อน และละลายน้ำได้ดีปะปนอยู่เพราะเมื่อใช้งานกรองน้ำจะมีการล้าง และ กวนจากน้ำที่ผ่านใส้กรอง จะทำให้เกิดการสึกกร่อนและขนาดเล็กลงได้

สารกรองทราย

Download