Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ PAC ผงขาว HOKKAIDO

ชื่อ : โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์  (Polyaluminium  Chloride , Aluminuim  Chlorohydrate)
สูตร : Al2Cl(OH)5
CAS Number : 1327-41-9
ลักษณะ : ผงสีขาว
แหล่งที่มา : ญี่ปุ่น
บรรจุ : 25  กก./ถุง

โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ PAC ผงขาว HOKKAIDO

สามารถใช้ได้ทั่วไปในทุกกรณีกับน้ำที่ต้องการให้มีการตกตะกอน ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้นำPACI ไปใช้แล้วได้ผลดี ได้แก่ น้ำประปาโดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำ   น้ำบาดาล   น้ำเสียในอุตาสหกรรม  

ใช้ในการแยกอณูของแข็งจากสารแขวงลอยในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ https://www.bestpanerai.com/

และใช้ในการนำสารที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมา โดยการตกตะกอนจากน้ำเสียชนิดต่างๆโดยผงสีขาวจะตกตะกอนได้เร็วกว่าแบบผงสีเหลือง.

โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ PAC ผงขาว HOKKAIDO

Download