Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คอปเปอร์ซัลเฟต

ชื่อ : คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper  Sulfate)
สูตร : CuSO4
CAS Number : 7758-98-7
ลักษณะ : ผลึกสีฟ้า
แหล่งที่มา : ไทย
บรรจุ : บรรจุ  25 กก./ถุง

คอปเปอร์ซัลเฟต

คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นสารประกอบของทองแดง หรือ copper ในภาอังกฤษใช้ป้องกันตะไคร่และสาหร่ายในแหล่งน้ำกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน.

คอปเปอร์ซัลเฟต

Download