Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

โซเดียมไบซัลเฟต

ชื่อ : โซเดียมไบซัลเฟต ( Sodium  Bisulfate)
สูตร : NaHSO4
CAS Number : 7681-38-1
ลักษณะ : เกล็ดสีขาว
แหล่งที่มา : เยอรมัน
บรรจุ : 25 กก./ถุง

โซเดียมไบซัลเฟต

ใช้ในการล้างทำความสะอาดสิ่งตกค้างใน  ระบบหม้อน้ำ(boiler)  หอระบายความร้อน(cooling towers)  ท่อน้ำ(water line) มีคุณสมบัติเป็นกรด ช่วยปรับสภาพน้ำในท่อน้ำทิ่งในกรณีที่น้ำมีความเป็นด่างสูง 

โซเดียมไบซัลเฟต

Download