Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

ผงกรอง (Celite)

ชื่อ : ผงกรอง  (Filter Powder)
สูตร : -
CAS Number : -
ลักษณะ : -
แหล่งที่มา : USA
บรรจุ : 20 กก./ถุง

ผงกรอง (Celite)

สำหรับใช้ในเครื่องกรองชนิดที่ใช้ผงกรอง  มีหน้าที่ใส่ลงในเครื่องกรองเพื่อเป็นสารกรองเคลือบอยู่บนแผ่นกรอง

ผงกรอง (Celite)

Download