Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

ฟอร์มาลดีไฮด์ , ฟอร์มาลีน

ชื่อ : ฟอร์มาลีน  ( Formaldehyde , Formalin )
สูตร : CH2O
CAS Number : 50-00-0
ลักษณะ : ของเหลวใสไม่มีสี
แหล่งที่มา : ไทย
บรรจุ : 20 กก./ถัง

replicas cartier replicas omega

ฟอร์มาลดีไฮด์ , ฟอร์มาลีน

ใช้ฆ่าเชื้อโรค(gemicide) และ ฆ่าเชื้อรา(fungicide)ในความเข้มข้นประมาณร้อยละ0.004จะช่วยป้องกันการขึ้นราในการเก็บรักษาข้าวสาลี หรือกันการเน่าเสียในพวกข้าวโอ๊ตหลังการเก็บเกี่ยว และใช้เพื่อป้องกันแมลงในพวกธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยว ฟอร์มาลีนถูกใช้ในอุตสาหกรรม การเลี้ยงสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์น้ำ มีการใช้ฟอร์มาลีนเพื่อฆ่าเชื้อ และปรสิต อีกทั้งยังใช้ฆ่าแพลงตอนพืชและสัตว์ต่างๆในกรณีแพลงตอนบลูม  เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก็ใช้ในบ่อกุ้งโดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะให้ประโยชน์  

ฟอร์มาลดีไฮด์ , ฟอร์มาลีน

Download