Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

PAC ขาว HOKKAIDO

ชื่อ : โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์  (Polyaluminium  Chloride , Aluminuim  Chlorohydrate)
สูตร : Al2Cl(OH)5
CAS Number : 1327-41-9
ลักษณะ : ผงสีขาว
แหล่งที่มา : ญี่ปุ่น
บรรจุ : 25  กก./ถุง

PAC ขาว HOKKAIDO

สำหรับดูดจับตะกอนแขวงลอยต่างๆที่ทำให้น้ำขุ่น เช่น ตะกอนดิน ตะกอนแพลงก์ตอน ให้รวมตัวตกตะกอนลงก้นบ่อและไม่ฟุ้งกระจายได้อีกแก้ปัญหาน้ำหนืดได้ดี ในบ่อกุ้งกุลาดำจะใช้ในการเร่งการตกตะกอนของเหล็กให้ออกจากน้ำ ใช้หลังปรับค่าpHเหมาะสมแล้วเพื่อให้เหล็กในน้ำมีค่าเหมาะสมไม่เกิน0.3มิลลิกรัมต่อลิตร เพิ่มออกซิเจน ลดปัญหากุ้งลอย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ.

 

ปริมาณการใช้ 1-2กิโลกรัมต่อไร่ ในการควบคุมตะกอนระหว่างเลี้ยง ทุก7-10วัน.

                   

           2-3กิโลกรัมต่อไร่ ตกตะกอนเตรียมบ่อ(กรณีตะกอนไม่มาก).

                  

           4-6กิโลกรัมต่อไร่ ตกตะกอนเตรียมบ่อ(กรณีตกตะกอนมาก).

PAC ขาว HOKKAIDO

Download