Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

แมกนีเซียมคลอไรด์ (อิสราเอล)

ชื่อ : แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride)
สูตร : MgCl2
CAS Number : 7786-30-3
ลักษณะ : เกล็ดขาวขุ่น:  
แหล่งที่มา : อิสราเอล
บรรจุ : บรรจุ  25 กก./ถุง

แมกนีเซียมคลอไรด์ (อิสราเอล)

กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์การทำงานของเอนไซม์ หรือน้ำย่อยของกุ้งช่วยให้อาหารเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในการดำรงชีวิต ช่วยในการสร้างเปลือกใหม่ หากขาดค่าอัลคาไลน์ของน้ำไม่คงที่ กุ้งลอกคราบและเปลือกแข็งช้า กล้ามเนื้อเกร็งและเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลว.

 

ปริมาณการใช้ 5กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ทุก4วัน ใช้แทนดีเกลือ(แมกนีเซียมซัลเฟท)ได้ และจะให้ค่าแมกนีเซียมสูงกว่าดีเกลือมาก.

แมกนีเซียมคลอไรด์ (อิสราเอล)

Download