Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

โซเดียมไบคาร์บอเนต

ชื่อ : โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicabonate)
สูตร : NaHCO3
CAS Number : 144-55-8
ลักษณะ : ผงสีขาว
แหล่งที่มา : จีน
บรรจุ : บรรจุ  25 กก./ถุง

โซเดียมไบคาร์บอเนต

ใส่เพื้อเพิ่มค่าอัลคาไลน์ในบ่อกุ้ง ซึ่งค่าอัลคาไลน์จะเป็นตัวรักษาpHในบ่อให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ทั้งยังรักษาสีน้ำในบ่อ ทั้งยังรักษาสีน้ำในบ่อ และให้ค่าอัลคาไลน์ให้สูงก่อนวันจับและวันจับเพื่อไม่ให้กุ้งลอกคราบระหว่างจับ

 

ปริมาณการใช้100กิโลกรัม/ไร่ ในการเตรียมบ่อกุ้งขาวแวนนาไม

                 25กิโลกรัมต่อไร่ กรณีกุ้งลอกคราบไม่สมบูรณ์ ควรใส่ตอนไม่มีแดด

orologi replica repliche orologi

โซเดียมไบคาร์บอเนต

Download