Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

โซเดียมไทโอซัลเฟต

ชื่อ : โซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulphate)
สูตร : Na2S2O3
CAS Number : 7772-98-7
ลักษณะ : เกร็ดใส
แหล่งที่มา : จีน
บรรจุ : บรรจุ  25 กก./ถุง

โซเดียมไทโอซัลเฟต

สามารถใช้บำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีพิษต่อสัตว์น้ำรวมทั้งไข่ และ สัตว์น้ำวัยอ่อนในระดับต่ำมาก จึงค่อนข้างปลอดภัยในการใช้ นิยมใช้กำจัดคลอรีน

 

ปริมาณที่ใช้ 5-7เท่าของคลอรีนที่ใส่

โซเดียมไทโอซัลเฟต

Download